Заявление за проучване за присъединяване на производител към ЕРМ от 20180523

1256 views
0 Likes
0 0
Първа стъпка - Заявление за проучване за присъединяване на производител към електро-разпределителната мрежа.

линк >> http://www.cez.bg/edee/content/file-other/bulgaria/blanki-razpredelenie_2018/4.1.-.pdf

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Моля login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. ЕИК ДЕКЛАРИ Р АМ, ЧЕ П Р ОИЗВЕДЕН А Т А ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЩЕ СЕ ИЗП О ЛЗ В А ЗА: С АМО С О Б С ТВЕНИ НУЖДИ С АМО П РО ДАЖ Б А С О Б С ТВЕНИ НУЖДИ И П РО ДАЖ Б А Пр е дос т а в ени т е с т о в а зая в ление лични данни се изп о лз в а т за ц е ли т е на не г о в а т а обраб о т к а в съ о т в е т ствие с изиск в ания т а на при л о жим а т а норм а тивна у р е д б а за обраб о т к а на лични данни и в ътрешно ор г анизационни т е до к у менти на д р у жест в о т о. П о дробна информация м о ж е т е да п о лучи т е на адрес ww w .cez-rp.bg. Ч Е З Р А З ПР Е Д ЕЛ Е Н ИЕ Б Ъ Л Г А РИЯ А Д Е И К 13027795 8 | а д р е с з а к ор е с понде н ц и я : г р . С о ф и я 178 4 , б у л . „ Ц а р и г ра д с ко ш о с е “ No 15 9 | ф а к с : 0 2 / 895 9 66 7 | денон о щ н а т е л е ф онн а л и н и я : 070 0 1 0 01 0 | и м е й л : k lie n t i @ c e z -r p . b g | w w w . c e z -r p . b g присъединяване

Изгледи

 • 1256 Total Views
 • 995 Website Views
 • 261 Embedded Views

Действия

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 3 new.kolkotok.bg
 • 19 www.kolkotok.bg
 • 54 kolkotok.bg
 • 8 toplo.kolkotok.bg