Заявление за сключване на договор за присъединяване на обекти на клиент към електрическата мрежа 20191208

972 views
0 Likes
0 0
Лицето, заявило промяна на мощността, подава в Център за обслужване на клиенти писмено искане за сключване на договор за присъединяване по образец, към което прилага копия от посочените в образеца документи.

*Не се изисква предоставянето на работен проект в частта търговско мерене, към документите за сключване на договора за присъединяване, когато в становището/предварителния договор е уточнен броят и видът на средствата за търговско измерване или е описана точно и ясно измервателната група, включително и всички указания отнасящи се за един клиент с едно средство за измерване.

* Заявление за сключване на договор за присъединяване се подава от лице, което :

- има сключен предварителен договор за присъединяване или издадено становище за условията за присъединяване (в срока на тяхната едногодишна валидност);
е представило за съгласуване необходимите работни проекти за обекта;
- има издадено Разрешение за нов строеж или преустройство на съществуващ обект от компетентния орган по ЗУТ или има издадено Удостоверение за търпим строеж (в случаите на съществуващ, но неприсъединен обект);

В едномесечен срок от подаване на искането за сключване на договор за присъединяване, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД:
- отправя писмена покана за сключване на договор за присъединяване до лицето, подало искането;
- подготвя договора;
- съгласува представените части от работните проекти на електрическите уредби и съоръжения от присъединявания обект;

Когато в срок от една година от сключването на предварителния договор или издаването на становището за условията за присъединяване, не е започнала процедура по сключване на договор за присъединяване, процедурата по присъединяване се прекратява, а за стартирането на нова такава, се подава ново искане за проучване на условията за присъединяване със заплащане на нова цена за услугата.

* Договор за присъединяване може да се сключи и с лице, което е титуляр на право
на собственост или друго вещно или облигационно право за ползване на обекта, за който другото лице има сключен предварителен договор за присъединяване или писмено становище за условията за присъединяване.

За присъединяването на обект към разпределителната електрическа мрежа лицето, сключило договор за присъединяване, заплаща цена за присъединяване съгласно Наредба № 1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия /в сила от 5.04.2013г./ и Решение № Ц-002/29.03.2002 г. на ДКЕВР, по начин и в срокове, определени в договора за присъединяване.

линк >> http://www.cez-rp.bg/file/edee/2018/05/46.-iskanie-za-skliuchvanie-na-doghovor-za-prisiediniavanie-potriebitiel-20180523-134151.pdf

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Моля login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. 6) Е Т А ПНО С Т: на х а р тиен и е ле к тронен носи т е л ДСПРМ; ДА НЕ Пр е дос т а в ени т е с т о в а зая в ление лични данни се изп о лз в а т за ц е ли т е на не г о в а т а обраб о т к а в съ о т в е т ствие с изиск в ания т а на при л о жим а т а норм а тивна у р е д б а за обраб о т к а на лични данни и в ътрешно ор г анизационни т е до к у менти на д р у жест в о т о. П о дробна информация м о ж е т е да п о лучи т е на адрес ww w .cez-rp.bg. Ч Е З Р А З ПР Е Д ЕЛ Е Н ИЕ Б Ъ Л Г А РИЯ А Д Е И К 13027795 8 | а д р е с з а к ор е с понде н ц и я : г р . С о ф и я 178 4 , б у л . „ Ц а р и г ра д с ко ш о с е “ No 15 9 | ф а к с : 0 2 / 895 9 66 7 | денон о щ н а т е л е ф онн а л и н и я : 070 0 1 0 01 0 | и м е й л : k lie n t i @ c e z -r p . b g | w w w . c e z -r p . b g

Изгледи

 • 972 Total Views
 • 823 Website Views
 • 149 Embedded Views

Действия

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 65 kolkotok.bg
 • 38 www.kolkotok.bg