Заявление за проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа 20191208

1146 views
0 Likes
0 0
За проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа лицето, искащо присъединяването, подава в Център за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ България“ ЕАД писмено искане. Към искането се прилагат копия на посочените в образеца документи.

Необходимата за попълване и подаване на искането за проучване информация е:

- точният адрес и предназначението на обекта;
- основание за искане на промяна на мощността
- броят на бъдещите клиенти;
- предоставената мощност;
- броят на фазите;
- броят на независимите източници за електрозахранване на присъединявания обект в съответствие с изискванията на присъединяваното лице за категория по осигуреност на снабдяването с електрическа енергия;
- срокът за въвеждане на обекта в експлоатация и на етапите, ако се въвежда поетапно;
- точен адрес за кореспонденция;
- видът на приемниците на електрическа енергия, включително и тези, които могат да предизвикат недопустимо влошаване на показателите за качеството на електрическата енергия, доставяна на други клиенти;

При подаване на искането по т. 1 се заплаща цена за извършване на проучвателна работа по външното електрозахранване, съгласно утвърден Ценоразпис на услугите, извършвани от Дружеството.

*Срок за изпълнението на услугата - 30 календарни дни (с изключение на електроснабдяване на преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ) и започва да тече, считано от датата на постъпване на искането за проучване.

В случай, че документите са непълни или не отговарят на изискванията на Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД писмено уведомява лицето, което е подало искането в 14-дневен срок от датата на подаването, за да отстрани установените нередовности в рамките на 30-дневен срок, като може да поиска и допълнителна информация за характеристиките на присъединявания обект.

Когато лицето, подало искането не отстрани непълнотите и несъответствията в документите или не предостави допълнително необходимите документи и информация в 30-дневния срок, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява, а за стартирането на нова такава се подава ново искане за проучване на условията за присъединяване със заплащане на нова цена за услугата.

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Моля login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

2. КЛИЕНТСКИ НОМЕР : НА С ЪЩЕ С Т В У В АЩ ОБЕКТ ПРИ УВЕЛИЧА В АНЕ НА ДО Г О В ОРЕН А Т А ПРИ С ЪЕДИНЕНА МОЩНО С Т K W . ЕДНО Ф А ЗНО или Р а зрешение за стро е ж и до к у мент у дос т о в е р я в ащ с т епен на за в ършеност; ТРИ Ф А ЗНО Пр е до с т а в ени т е с т о в а зая в ление лични данни се изп о лз в а т за ц е ли т е на не г о в а т а обраб о т к а в съ о т в е т ствие с изиск в ания т а на при л о жим а т а норм а тивна у р е д б а за обраб о т к а на лични данни и в ътрешно ор г анизационни т е до к у менти на д р у жест в о т о. П о дробна информация м о ж е т е да п о лучи т е на адрес ww w .cez-rp.bg

1. или при ис к ане за присъ е диня в ане за про в е ждане на т е хн о л огични проби. ЧЕ З Р АЗ ПРЕ Д ЕЛЕ Н ИЕ Б ЪЛ Г А РИЯ А Д ЕИ К 130277958 | адре с за к оре с понден ци я : г р . Со фи я 1784 , бу л . „ Ц ар иг рад с к о шо с е “ No 159 | ф а к с: 02 / 8959 667 | деноно щ на т е ле ф онна л и н и я : 0700 10 010 | и ме й л : k lien t i@ c e z -rp . b g | ww w .c e z -rp . b g

Изгледи

 • 1146 Total Views
 • 964 Website Views
 • 182 Embedded Views

Действия

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 3

 • 9 kolkotok.bg
 • 93 www.kolkotok.bg
 • 7 toplo.kolkotok.bg