Цена за участие в ЧЕЗ балансираща група

информация от/за ЕРП / ЧЕЗ

1324 views
0 Likes
0 0
Общи принципи за разпределяне на небалансите в Специалната балансираща група на производители от ВИ с инсталирана мощност до 4 MW

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Моля login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

4.  | CEZ Electro Bulgaria http://www.cez.bg/bg/za-proizvoditeli.html [15.1.2019 . 9:39:09] Авторски права 2019 ЧЕЗ България Информация за уебсайта Настройки за " бисквитки " Карта на сайта Защита на данните

1.  | CEZ Electro Bulgaria http://www.cez.bg/bg/za-proizvoditeli.html [15.1.2019 . 9:39:09] За производители Тук ще намерите Общи условия, Договор с координатор на балансираща група Информация за формирането на цена за балансиране на производители от ВИ Изпълнявайки функцията на Координатор на специална балансираща група ( КСпБГ ) на производителите от възобновяеми източници ( ВИ ), “ ЧЕЗ Електро България “ АД ежемесечно разпределя финансовата стойност за небаланса на групата производители от ВИ , определен от „ НЕК “ ЕАД , в качеството му на виртуален търговски координатор на всички производители в страната , съгласно чл . 56, ал . 8, т . 2 от действащите Правила за търговия с електрическа енергия ( ПТЕЕ ). Като спазва методиката на изчисление и разпределение на небалансите между членовете на Е - УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТА НОВИ КЛИЕНТИ ЦЕНИ СВОБОДЕН ПАЗАР КОНТАКТИ ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА ENGLISH Цени за балансиране

3.  | CEZ Electro Bulgaria http://www.cez.bg/bg/za-proizvoditeli.html [15.1.2019 . 9:39:09] 2 . Общи принципи за разпределяне на небалансите на " ЧЕЗ Електро България " АД в качеството му на Координатор на Специална балансираща група на производители от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство - в сила до 01.02.2019 г . Общи условия на договорите за участие на производители в Специална балансираща група с Координатор " ЧЕЗ Електро България " АД 1 . Договор за участие в Специална балансираща група с Координатор " ЧЕЗ Електро България " АД 1 . март , 2018 Информация за промяна на цена 2 . януари , 2014 Писмо до производителите от ВЕИ относно дължима такса и определяне на количество електроенергия , което ще бъде изкупувано по преференциални цени във връзка с промени на ЗЕВИ Важна информация „ ЧЕЗ Разпределение Бълга­рия “ АД 0700 10 010 klienti@cez-rp.bg За въпроси , свързани с електроразпреде­‐ лителната мрежа : Присъединяване на обекти , деклариране на показания , прекъсвания на електрозахранването и др . „ ЧЕЗ Електро Бълга­рия “ АД 0700 10 010 info@cezelectro.bg За въпроси , свързани с продажба на електроенергия на свободен пазар : Обслужване на клиенти и доставка на електрическа енергия на регулиран пазар , Договори за продажба , Регистрация / Пререгистрация на битови и стопански потребители . Центрове за обслужване на клиенти

2.  | CEZ Electro Bulgaria http://www.cez.bg/bg/za-proizvoditeli.html [15.1.2019 . 9:39:09] балансиращата група на производители от ВИ с координатор “ ЧЕЗ Електро България “ АД , описана в раздел III- Б от “ Общите принципи за разпределение на небалансите “, КСпБГ ежемесечно определя цена за балансиране на групата H ( лв ./kWh), като отношение между изчисления от „ НЕК “ ЕАД финансов сетълмент на съответната групата S ( лв .) и общото месечно количество електрическа енергия , произведена и фактурирана от производителите в групата ∑ E , дос (kWh) Индивидуалната месечна стойност на небаланса на всеки производител в групата S ( във фактурата е записана с текст : „ отговорност за балансиране “), се определя като произведение от месечното количеството електрическа енергия , произведена и фактурирана от индивидуалния производител Е _(i, дос .)^ и определената месечна цена за балансиране в групата H : Освен разпределената индивидуална месечна стойност на небаланса , „ ЧЕЗ Електро България “ АД като КСпБГ включва в месечната фактурата за всеки обект на производител и цена за администриране на процесите в специалната балансираща група на производителите , която в зависимост от инсталираната мощност на обектите за производство е , както следва : Цена за балансиране - октомври 2018 г . . 1 . Общи принципи за разпределяне на небалансите на " ЧЕЗ Електро България " АД в качеството му на Координатор на Специална балансираща група на производители от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство - в сила от 01.02.2019 г . G G i m i i G за обект на производител с Р до 30 kW съответно 5.14 лв . без ДДС ; инст . за обект на производител с Р над 30 kW съответно 21.08 лв . без ДДС . инст . Документи

Изгледи

 • 1324 Total Views
 • 1084 Website Views
 • 240 Embedded Views

Действия

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 3 new.kolkotok.bg
 • 29 www.kolkotok.bg
 • 16 kolkotok.bg
 • 7 toplo.kolkotok.bg